divendres, 28 d’agost del 2009

INFORMACIÓ PÚBLICA

En aquest primer informe exposarem 3 casos que ens preocupen per la seva mala gestió i pels possibles "xanxullus" urbanístics que hi poden haver al darrera. Properament publicarem més informes

1r cas:
Enllaç de consulta: BOP de Girona núm. 114 - 16 de juny de 2009
Núm. 9150
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
Edicte de notificació de requeriment
En data 12 de maig de 2009, l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Arbúcies, va emetre el següent requeriment:
“Per la present, i com a promotors de l’obra que s’està executant al C. Camprodon núm. 37, us comuniquem que, segons informe de la policia municipal del qual us adjuntem fotocòpia, la tanca de l’obra ubicada a la vorera després de l’accident ocorregut recentment ha quedat malmesa, de tal manera que suposa un perill per als vianants.
En conseqüència us requerim per tal que de manera immediata, retireu l’esmentada tanca.”
Tot el que es posa en coneixement d’Edyme Servicios y Obras SL amb domicili a la Plaça Tetuan núm. 2 5è 4a de València, als efectes de notificació de l’anterior escrit, de conformitat i als efectes previstos en l’article 59, apartats 3 i 4 de la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per la qual s’aprova el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Arbúcies, 1 de juny de 2009
Roger Zamorano i Rodrigo
Alcalde

Enllaç de consulta: BOP de Girona núm. 116 - 18 de juny de 2009
Núm. 9322
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
Edicte de notificació de l’ordre d’execució d’un enderroc
En data 1 de juny de 2009, es va dictar el següent Decret d’Alcaldia:
“D’acord amb els informes tècnics i de la policia municipal, resulta que davant la finca del carrer Camprodon, 37 existeix una tanca d’obra que ocupa la via pública, pertanyent a l’obra que en aquella finca promou l’empresa Edyme Servicios y Obras SL
Per una banda, es constata que la tanca no compleix les condicions mínimes de seguretat, comportant un risc per a les persones vianants del referit carrer, la qual cosa suposa una infracció del deure establerts a l’article 189 de la Llei d’urbanisme i l’article 29 del seu reglament (decret 305/2006 de 18 de juliol).
Per altra banda, la referida tanca envaeix part de la vorera limitant-ne notablement els pas dels vianants, sense disposar de cap autorització per a aquesta ocupació de domini públic; la qual limitació del pas lliure per la vorera agreuja encara més el risc per als vianants, afegit al risc intrínsec del mal estat de la pròpia tanca apuntat en l’apartat anterior.
L’empresa Edyme Servicios y Obras SL ha estat requerida per tal que retiri la tanca i no ha realitzat cap actuació al respecte.
Atès tot lo qual, la situació de doble risc existent. I l’absència d’autorització per a l’ocupació del domini públic, pel present
HE RESOLT:
Primer.- Ordenar l’execució per part dels serveis municipals de la retirada immediata de la referida tanca, deixant lliure i expedit el pas de vianants per tota la vorera, en tant que actuació inajornable d’evitar el risc per a les persones, de recuperació del domini públic ocupat sense autorització, i d’execució subsidiària de l’ordre desatesa per l’empresa.
Segon.- Atès que es tracta d’una tanca d’obra, simultàniament a la seva retirada, s’ha de restituir un tancament provisional a línia de façana de la finca per tal d’evitar el risc per a les persones d’accés a l’obra.”
L'expedient es pot consultar a la Secretaria d'aquest Ajuntament, carrer Major, núm.2, els dies laborables de les 9 a les 14 hores.
Contra la present resolució que és definitiva i esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós-administratiu, en el termini de DOS MESOS comptats des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, davant del Jutjat Contenciós-administratiu de Girona.
Potestativament podeu interposar prèviament recurs de reposició, davant de l'Alcaldia, en el termini d'UN MES a comptar del dia següent tal de la recepció d'aquesta notificació.
Si transcorre el termini d'un mes a comptar del dia següent al de la data d'interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat dictada i notificada la resolució expressa, el recurs de reposició s'entendrà desestimat, i en aquest cas, el recurs contenciós-administratiu podrà interposar-se en el termini de SIS MESOS a comptar del dia següent al de la data en què presumptament s'hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això sense perjudici que qualsevol altre recurs o reclamació que considereu convenient d'interposar.
Tot el que es posa en coneixement de Edyme Servicios y Obras SL amb domicili a la Pl. Tetuan núm. 2 5è 4a de València, als efectes de notificació de l’anterior escrit, de conformitat i als efectes previstos en l’article 59, apartats 3 i 4 de la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per la qual s’aprova el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Arbúcies, 3 de juny de 2009
Roger Zamorano i Rodrigo
Alcalde

La mala gestió:
-Es realitza l'enderroc abans de les catifes (7 de juny de 2009) i es publica més tard? Legalment es pot fer, si, però és correcte i ètic?
-Era més perillós l'estat anterior a l'enderroc de la paret o l'estat en el que ha quedat? Sens dubte està pitjor.
-És més segur ara? Dos robatoris amb força a dos establiments després de l'enderroc (Estanc i Òptica) on la més que probable entrada dels lladres ha estat l'immoble on s'ha enderrocat la paret.
-La Policia Local ha realitzat un informe de l'estat en què es troba ara i d'aquests dos robatoris perquè l'equip Zamorano&Ronda se n'adonin que ho fan tot malament?
-La Policia Local ha realitzat un informe de l'estat ruïnós i lamentable en el que es troba edifici de Can Delfí i de les parets i murs del pàrquing annex, i del perill que pot suposar per les persones i els vehicles?
-S'utilitza la Policia Local per justificar les actuacions de l'Ajuntament o té llibertat per actuar davant de les anomalies que són patents al poble?

2n cas

Enllaç de consulta: BOP de Girona núm. 121 - 26 de juny de 2009
Núm. 9736
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
Per Decret d'Alcaldia de data 12 de juny de 2009, s’aprova inicialment el PROJECTE DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE CA L’ÀNIMA, redactat i formulat per l’arquitecte tècnic Àlex Coll i Casellas, amb un pressupost d’execució per a contracte de 47.557,83 € (IVA inclòs).
Es sotmet a informació pública durant el termini de 30 dies des de la darrera publicació en un diari oficial, als efectes de presentació de reclamacions i/o al·legacions.
Arbúcies, 12 de juny de 2009
Roger Zamorano i Rodrigo
Alcalde

Enllaç de consulta: BOP de Girona núm. 88 - 11 de maig de 2009
Núm. 7270
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
Edicte sobre adjudicació definitiva d’obres finançades pel FEIL
Per Decrets de l’Alcaldia s’ha acordat adjudicar definitivament a les empreses descrites, per procediment negociat sense publicitat, amb tràmit d’urgència, els contractes per les obres especificades.
Aquestes obres estan finançades pel Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), atenent-se a les prescripcions del Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre.
Manzano Arbúcies, S.L URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PAU (2A FASE) 230.408,57 €
Arbúcies, 9 d’abril de 2009
Roger Zamorano Rodrigo
Alcalde

Mala gestió i allunyament de la ciutadania:
-Segons converses amb els veïns preocupats i afectats, no se'ls ha informat de com es faria la plaça, ni dels usos de la mateixa, després d'una última reunió de fa 2 anys (2007) on només es va parlar i no es va concretar res.
-Segons l'Associació de veïns del carrer Camprodon tampoc se'ls ha informat de l'inici de les obres
-Això si, s'ha fet tot dins la legalitat.

3r cas
Enllaç de consulta: BOP de Girona núm. 196 – 10 d’octubre de 2008
Núm. 13050
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
Edicte d’aprovació inicial de dos projectes urbanístics
Per Resolució de data 25 de setembre de 2008, i d’acord amb els art. 113 del D-Leg 1/2005, de 26 de juliol i 125 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, s’han aprovat inicialment els següents projectes :
a) Delimitació del Polígon d’Actuació Urbanística núm. 17 del sòl urbà, anomenat “Confluència entre el carrer Francesc Camprodon i carrer del Castell”.
b) Reparcel.lació del Polígon d’Actuació Urbanística núm. 17 del sòl urbà - “Confluència entre el carrer Francesc Camprodon i carrer del Castell”
Pel present edicte es sotmeten ambdós expedients a tràmit d’informació pública pel termini d’un mes als efectes de llur consulta i presentació d’al·legacions.
Arbúcies, 25 de setembre de 2008
Roger Zamorano i Rodrigo
Alcalde

Enllaç de consulta: Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5301 – 21.1.2009
EDICTE
de 18 de desembre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi d’Arbúcies.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 5 de novembre de 2008, va adoptar, entre altres, l’acord següent:
Exp.: 2008 / 034384 / G
Modificació del Pla general referent a la conluència entre el carrer Francesc Camprodon i el carrer del Castell, al terme municipal de Arbúcies
Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:
—1 Aprovar deinitivament la modiicació del Pla general referent a la conluència entre el carrer Francesc Camprodon i el carrer del Castell, promoguda i tramesa per l’Ajuntament d’Arbúcies.
—2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 100 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.
Contra l’acord anterior, que no posa i a la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modiicada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi dictat i notiicat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.
L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, als locals de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Grober, número 2.
Girona, 18 de desembre de 2008
SÒNIA BOFARULL I SERRAT
Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona
Annex
Normes urbanístiques de la modificació del Pla general referent a la confluència entre el carrer Francesc Camprodon i el carrer del Castell, al terme municipal d’Arbúcies
Article 1 Divisions laterals i mitgeres
Els paraments de tancament laterals, on es produeix el salt d’alçària reguladora màxima en els edificis resultants de l’ordenació regulada per aquesta modificació del Pla general hauran de tenir obligatòriament el tractament d’una façana.
A aquests efectes, o bé l’edifici es projectarà integrant les dues alçàries diferents en una promoció única, o bé no es podrà practicar cap segregació de finques per aquest pla de canvi d’alçària, sense constituir servitud de façana, llums i vistes sobre la finca d’alçària inferior, en favor de la finca d’alçària superior.

Enllaç de consulta: BOP de Girona núm. 143 - 28 de juliol de 2009
Núm. 11353
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
Edicte d’aprovació inicial d’un projecte d’enderroc
Per Decret d'Alcaldia de data 14 de juliol de 2009, s’aprova inicialment el PROJECTE ENDERROC D’UN CONJUNT D’EDIFICIS ENTREMITGERES SITUATS AL C/ CAMPRODON, del núm. 76 al 82, redactat i formulat per l’arquitecte tècnic Àlex Coll i Casellas, amb un pressupost d’execució material per a contracte de 122.428,46 € (IVA inclòs).
Es sotmet a informació pública durant el termini de 30 dies des de la darrera publicació en un diari oficial, als efectes de presentació de reclamacions i/o al·legacions.
Arbúcies, 14 de juliol de 2009
Roger Zamorano i Rodrigo
Alcalde

en comparació amb aquesta altre actuació:

Enllaç de consulta: BOP de Girona núm. 18 - 28 de gener de 2009
Núm. 742
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
Edicte de notificació d’expedient de declaració d’estat ruïnós
En data 20 de novembre de 2008, es va dictar el següent Decret d’Alcaldia:
“Atès l'informe emès pels serveis tècnics municipals de data 29/09/08 pel qual s’adverteix de l’estat ruïnós de la casa situada al carrer Travessia Vicenç Bosch núm. 1, i on consta que pateix danys estructurals d’important consideració amb esgotament dels elements estructurals fonamentals, l’ensorrament puntual del sostre de la planta primera i de la coberta i l’acumulació de runes en l’interior de l’edifici amb presència de rates;
Considerant l’estat d’abandonament manifest de l’edifici, desocupat, el seu estat de degradació, de ruïna manifesta i de risc per a la seguretat de les persones terceres i per a la salubritat;
Atès que de les dades del Cadastre i del Registre de la Propietat en resulten propietàries les Sres. Dolors Tura Busquets, nua propietat, i Gràcia Busquets Ducho, usdefruit;
Atès el que estableixen els articles 190 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i 255 a 262 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, pel present,
HE RESOLT:
1.- Iniciar el procediment per a la declaració d’estat ruïnós de la casa situada al carrer travessia Vicenç Bosch núm. 1, finca registral núm. 234
2.- Posar de manifest l’expedient a les persones interessades amb notificació i trasllat de l’informe tècnic per tal que, en el termini de 15 dies, al·leguin i presentin per escrit els documents i justificacions que estimin pertinents en defensa dels seus respectius drets o interessos”
Consta informe tècnic adjunt al present decret.
L'expedient es pot consultar a la Secretaria d'aquest Ajuntament, carrer Major, núm.2, els dies laborables de les 9 a les 14 hores.
Tot el que es posa en coneixement de les Sres. Dolors Tura Busquets i Gràcia Busquets Ducho amb domicili al C. Universitat de Cervera núm. 4 de Girona, als efectes de notificació de l’anterior escrit, de conformitat i als efectes previstos en l’article 59, apartats 3 i 4 de la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per la qual s’aprova el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Arbúcies, 2 de gener de 2009
Roger Zamorano i Rodrigo
Alcalde

Enllaç de consulta: BOP de Girona núm. 51 - 16 de març de 2009
Núm. 3838
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
Edicte de notificació de declaració d’estat ruïnós
En data 25 de febrer de 2009, es va dictar el següent Decret d’Alcaldia:
“Atès l'informe emès pels serveis tècnics municipals de data 29/09/08 pel qual s’adverteix de l’estat ruïnós de la casa situada al carrer Travessia Vicenç Bosch núm. 1, i on consta que pateix danys estructurals d’important consideració amb esgotament dels elements estructurals fonamentals, l’ensorrament puntual del sostre de la planta primera i de la coberta i l’acumulació de runes en l’interior de l’edifici amb presència de rates;
Considerant l’estat d’abandonament manifest de l’edifici, desocupat, el seu estat de degradació, de ruïna manifesta i de risc per a la seguretat de les persones terceres i per a la salubritat;
Atès que de les dades del Cadastre i del Registre de la Propietat en resulten propietàries les Sres. Dolors Tura Busquets, nua propietat, i Gràcia Busquets Ducho, usdefruit;
En atenció a tot lo anterior, per Decret de 20 de novembre de 2008, es va acordar iniciar el procediment per a la declaració de l’estat ruïnós de la casa situada al carrer Travessia Vicenç Bosch núm. 1, finca registral núm. 234;
Intentada la posada de manifest de l’expedient i audiència a les persones interessades mitjançant
notificació individualitzada sense haver estat possible, es va publicar mitjançant edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i Butlletí Oficial de la Província, sense produirse cap compareixença ni al·legació. Després d’aquest tràmit, l’informe dels serveis tècnics municipals ratifica l’informe inicial anterior, resultant, en conseqüència, procedent la declaració d’estat ruïnós de l’immoble;
Atès el que estableixen els articles 190 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i 255 a 262 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, pel present,
HE RESOLT:
1.- Declarar l’estat ruïnós de la casa situada al carrer travessia Vicenç Bosch núm. 1, finca registral núm. 234 d’aquest municipi, propietat de les Sres. Dolors Tura Busquets en nua propietat i Gràcia Busquets Ducho en usdefruit, incorrent en els supòsits de ruïna tècnica i de ruïna econòmica.
2.- Declarar la obligació de les persones propietàries esmentades de rehabilitar-la o enderrocar-la, a la seva elecció, establint un termini màxim d’un mes per a sol·licitar la llicència d’obres o d’enderrocament amb presentació del projecte tècnic corresponent, sense cap nova notificació en aquest sentit.
3.- Advertit a les persones interessades que en cas d’incompliment d’allò disposat en el punt anterior per part de les persones obligades responsables, es procedirà d’ofici mitjançant l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament i al seu càrrec, i sense cap nova notificació ni avís. L’execució subsidiària consistirà en l’enderroc de l’immoble atès el seu estat de ruïna tècnica i econòmica.
4.- Atesa la incompareixença en l’expedient de cap persona interessada i la no localització de la propietat en el seu últim domicili conegut, es disposa la publicació de la present resolució per edicte, simultàniament al seu intent de notificació.”
L'expedient es pot consultar a la Secretaria d'aquest Ajuntament, carrer Major, núm.2, els dies laborables de les 9 a les 14 hores.
Contra la present resolució que és definitiva i esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós-administratiu, en el termini de DOS MESOS comptats des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, davant del JUTJAT Contenciós-administratiu de Girona.
Potestativament podeu interposar prèviament recurs de reposició, davant de l'Alcaldia, en el termini d'UN MES a comptar del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Si transcorre el termini d'un mes a comptar del dia següent al de la data d'interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat dictada i notificada la resolució expressa, el recurs de reposició s'entendrà desestimat, i en aquest cas, el recurs contenciós-administratiu podrà interposar-se en el termini de SIS MESOS a comptar del dia següent al de la data en què presumptament s'hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això sense perjudici que qualsevol altre recurs o reclamació que considereu convenient d'interposar.
Tot el que es posa en coneixement de les Sres. Dolors Tura Busquets i Gràcia Busquets Ducho amb domicili al C. Universitat de Cervera núm. 4 de Girona, als efectes de notificació de l’anterior escrit, de conformitat i als efectes previstos en l’article 59, apartats 3 i 4 de la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per la qual s’aprova el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Arbúcies, 26 de febrer de 2009
Roger Zamorano i Rodrigo
Alcalde

Enllaç de consulta: BOP de Girona núm. 83 - 4 de maig de 2009
Núm. 6631
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
Edicte de notificació de declaració d’incompliment d’ordre de rehabilitació o enderroc d’una finca i d’execució subsidiària
Per la present es notifica que per Decret núm. 163 de data 17/04/2009, l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Arbúcies ha adoptat l’acord que textualment diu el següent:
“Atès que per Decret d’Alcaldia de 25 de febrer de 2009 es va declarar l’estat ruïnós de la casa situada al carrer Travessia Vicenç Bosch núm. 1, finca registral núm. 234 d’aquest municipi, propietat de les Sres. Dolors Tura Busquets en nua propietat i Gràcia Busquets Ducho en usdefruit, declarant l’obligació de les persones propietàries de rehabilitar-la o enderrocar-la, establint un termini màxim d’un mes per a la sol·licitud de la llicència d’obres o d’enderroc, i advertintles que en cas d’incompliment es procediria d’ofici mitjançant execució subsidiària per part de l’Ajuntament i al seu càrrec, amb l’enderroc de l’immoble atès el seu estat de ruïna tècnica i de ruïna econòmica.
Atès tot lo exposat i que ha transcorregut el termini concedit sense que ningú hagi comparegut en l’expedient ni hagi sol·licitat cap llicència al respecte.
Atès el que estableixen els articles 190 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i 255 a 262 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament, pel present,
HE RESOLT:
1.- Declarar l’incompliment per part de les persones propietàries de la finca de referència de l’obligació de rehabilitar-la o enderrocar-la.
2.- Disposar l’execució subsidiària descrita en la part expositiva del present Decret consistent en l’enderroc de l’immoble abans identificat per part d’aquest Ajuntament i a càrrec de les persones propietàries.
3.- Disposar que els serveis tècnics i administratius municipals iniciïn i instrueixin els procediments necessaris per a la referida execució, ja sigui contractant els treballs d’enderroc o executant-los directament per part del personal propi de l’Ajuntament.”
L'expedient es pot consultar a la Secretaria d'aquest Ajuntament, carrer Major, núm.2, els dies laborables de les 9 a les 14 hores.
Contra la present resolució que és definitiva i esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós-administratiu, en el termini de DOS MESOS comptats des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, davant del JUTJAT Contenciós-administratiu de Girona.
Potestativament podeu interposar prèviament recurs de reposició, davant de l'Alcaldia, en el termini d'UN MES a comptar del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Si transcorre el termini d'un mes a comptar del dia següent al de la data d'interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat dictada i notificada la resolució expressa, el recurs de reposició s'entendrà desestimat, i en aquest cas, el recurs contenciós-administratiu podrà interposar-se en el termini de SIS MESOS a comptar del dia següent al de la data en què presumptament s'hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això sense perjudici que qualsevol altre recurs o reclamació que considereu convenient d'interposar.
Tot el que es posa en coneixement de les Sres. Dolors Tura Busquets i Gràcia Busquets Ducho amb domicili al C. Universitat de Cervera núm. 4 de Girona, als efectes de notificació de l’anterior escrit, de conformitat i als efectes previstos en l’article 59, apartats 3 i 4 de la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per la qual s’aprova el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Arbúcies, 17 d’abril de 2009
Roger Zamorano i Rodrigo
Alcalde

Enllaç de consulta: Diari de Girona, 9 de setembre de 2009
Comença l'enderroc de la fonda Ayats, que permetrà reordenar una entrada d'Arbúcies
El consistori ampliarà el carrer Castell i usarà un solar privat com a aparcament municipal fins que el propietari hi edifiqui

ARBÚCIES | E.BATLLE
Un dels edificis més emblemàtics de l'entrada d'Arbúcies -pel carrer Camprodon-, la fonda Ayats, està a punt de passar a la història perquè aquesta setmana ja han començat els treballs de demolició. Ahir els operaris ja van retirar el sostre per facilitar al màxim les tasques de les grues que s'encarreguen de l'enderroc. Aquests treballs de demolició, que segons l'alcalde, Roger Zamorano (ERC), es podria allargar entre "una o dues setmanes", ja es va començar a preparar la setmana passada, remarca el batlle, fent les tasques de neteja.
Aquest edifici, juntament amb l'antic Casal Republicà, un magatzem i alguna altra edificació més que hi ha en la illa que formen el carrer Francesc Camprodon amb el Castell permetran eixamplar aquesta darrera via i, per tant, reordenar una de les entrades del poble. La idea és fer el carrer ample així com les seves voreres per guanyar en seguretat i fluïdesa tant per a vianants com per a vehicles.
Aquesta entrada del nucli antic es troba a l'inici de l'eix comercial d'Arbúcies, el carrer Camprodon i el tram de carrer Castell que s'arranjarà, concretament és el que va entre la Placeta de Can Reus fins a Germana Assumpta. El Pla General d'Ordenació Urbana (POUM) d'Arbúcies ja preveia l'eixamplament del carrer Castell però, a més, de l'enderroc de les finques en resultarà també un solar de propietat privada, que s'utilitzarà, remarca Zamorano, com a aparcament municipal mentre no s'hi edifiqui. En concret, serà una zona d'estacionament per als vilatants d'unes ?? places.
Sense usar la força
El que ha propiciat aquest enderroc és l'estat ruïnós de les edificacions i, alhora, això va provocar que fa més d'un any el ple de l'Ajuntament exigís que, si aquest estiu no s'arribava a un conveni amb la propietat per a la seva demolició, es procedís a l'enderroc forçós. De fet, l'any passat ja va caure un voladís d'un dels edificis, sortosament sense provocar cap ferit.
Finalment, però, Ajuntament i propietat van arribar a un conveni i aquesta setmana s'ha començat a fer aquest enderroc, que en un inici l'Ajuntament havia previst iniciar a finals de juny, un cop passades les Enramades; però que finalment no s'ha iniciat fins aquesta setmana.

Els dubtes:
-Es canvia l'edificabilitat (es pot construïr més) d'una determinada part de carrer en benefici de qui i a canvi de què?
-Es realitza l'enderroc d'una finca privada amb càrrec a diners públics (122.428,46€) amb quina justificació, no se'ls cobrarà als propietaris igual que la finca del carrer Vicenç Bosch? a canvi de què es realitza aquesta actuació gratuïta per uns propietaris? amb quin benefici pel ciutadà?
-Si el benefici són uns aparcaments per un temps limitat, com diu el diari, amb 122.000 € no es pot fer un pàrquing i que aquest sigui propietat de l'Ajuntament o comprar tot el solar? Es justificable gastar-se 122.000€ en el lloguer d'uns pàrquings?
-A aquestes hores ens estem preguntant quin ha esta el conveni al que s'ha arribat amb la propietat i deduïm que ha estat aquest:
. L'Ajuntament (els ciutadans amb els nostres impostos) es fa càrrec de l'enderroc i la propietat no paga res.
. L'Ajuntament amplia l'edificabilitat (es podrà construïr més) del futur edifici resultant.
.L'Ajuntament farà servir el solar buit de pàrquing fins que els propietaris no hi construeixin res.
Tot plegat 122.000 euros per el lloguer d'un pàrquing i uns propietaris que podran construïr més i sense haver d'enderrocar l'edifici ja que l'hem pagat els ciutadans l'enderroc.

LEGAL? No ho sabem. Cap grup de l'oposició ha dit res. Tots muts.

divendres, 7 d’agost del 2009

Aiguat al carrer Camprodon?

Segons dades d'un veí, encara per confirmar amb l'SMC, a Arbúcies avui divendres 7 d'agost en 30 minuts han caigut 35 litres per m2 d'aigua. Una bona tempesta d'estiu amb llamps i trons que esperem no hagin causat danys a veïns del municipi.
Aquí us deixem divertit video de l'aiguat, com es pot veure, els problemes amb alguns baixos no són del carrer Camprodon, ja que s'ha comprovat insitu, sinó que són als baixos del final del carrer Castell.
Arreglin els nyaps de l'avinguda dels Països Catalans i llavors els veïns us escoltarem, no podem confiar en vostès veient aquests nyaps que els precedeixen, estem espantants per aquestes obres mal fetes!
 
Creative Commons License
Aquesta obra de la Plataforma per la reforma c. Camprodon d'Arbúcies està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons